صفحه اصلی برند شناسیتاریخچه‌ی برندها تامی هیلفیگر، برند اصیل آمریکایی