صفحه اصلی برند شناسی تامی هیلفیگر، برند اصیل آمریکایی