صفحه اصلی برند شناسی همه چیز درباره هرمس، برند لوکس فرانسوی