صفحه اصلی برند شناسیبیوگرافی تام فورد، کارگردان موفق یا طراح مد مشهور