صفحه اصلی برند شناسیبیوگرافی کارمن دلورفیس، پیرترین مدل جهان