صفحه اصلی برند شناسی رنه لاکست، بنیانگذار برند لاکست