صفحه اصلی برند شناسیتاریخچه‌ی برندها ری بن، برند تکراری نشدنی