صفحه اصلی تاریخچه‌ی برندها ری بن، برند تکراری نشدنی