صفحه اصلی بیوگرافی کارمن دلورفیس، پیرترین مدل جهان